fbpx
Ułatwienia
dostępności

LOgo CA

km2018-1

LOgo CA

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dzień Dziecka

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury z siedzibą w Goleniowie przy ul. Słowackiego 1

Na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tj.Dz. U z 2010 Nr l 13. póz. 759 z późn. zm.)

ZAPRASZA

 1. Do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy rekreacyjnaDzień Dziecka ":

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Obsługa imprezy rekreacyjna „Dzień Dziecka"

Zadanie: Wyłączność w zakresie wykonania usług gastronomicznych podczas imprezy rekreacyjnej bez wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, zabezpieczenia sceny i terenu imprezy".

Impreza rekreacyjna DZIEŃ DZIECKA

Miejsce realizacji : Goleniów, Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja

Termin realizacji : 27.05.2018 r.

Opis stanowisk:

 • 2 punkty gastronomiczne :asortyment z grilla+ bigos, pierogi,zupy,soki, napoje w kartonach lub z dystrybutorów itp.,zapewnienie stołów i ławek, zadaszeń, parasoli - ilość dostosowana do infrastruktury imprezy

 • mała gastronomia” - po 2 punkty: kukurydza gotowana, popcorn, wata cukrowa, lody, gofry, prażone orzeszki, itp

 • stoiska z zabawkami nie mniej niż 2 punkty; fakultatywnie maksymalnie 2 stoiska z rękodziełem.

2. Zamawiający informuje, że na terenie imprezy znajdować się będzie kilka stoisk organizacji pozarządowych z ciastem, kawą, herbatą, stoiska kosmetyczne i odzieżowe oraz ”dmuchańce”.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – 100% cena.

4.Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

4.1. Formularz oferty według załączonego wzoru.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:W cenę należy wliczyć m.in.:

5.1. wartość usługi.

5.2. koszty transportu,

5.3. obowiązujące podatki (w tym VAT),

5.4. oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z ustalonymi warunkami.

6 .Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania.

7. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni:

7.1. ubezpieczenie przewożonego sprzętu i osób,

7.2. ubezpieczenie osób pracujących przy realizacji przedmiotu zamówienia,

7.3. ubezpieczenie OC od prowadzenia działalności gospodarczej,

7.4. noclegi dla ekipy technicznej oraz dla pracowników Wykonawcy,

7.5. ubezpieczenie i ochronę sprzętu od momentu dostarczenia sprzętu na plac imprezy do

momentu wywiezienia sprzętu),

7.6. ubezpieczenie i ochronę świadczonych usług cateringowych,

7.7 uzyskanie niezbędnych zezwoleń w zakresie świadczonych usług,

8. Zamawiający zobowiązuje się do:

8.1. nieodpłatnego udostępnienia terenu na realizację przez Wykonawcę zadania,

8.2. dostarczenia zasilania energetycznego na atrakcje dodatkowe/usługi cateringowe

(rozliczenie za pobór energii po stronie Zamawiającego, moc 60 k W),

8.3. zapewnienia możliwości podłączenia się do szafek z energią elektryczną 230/400 V pod

warunkiem posiadania przez Wykonawcę przedłużaczy, urządzeń oraz osprzętu elektrycznego zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami oraz ważnym atestem.

8.4. zapewnienia dostępu do kabin sanitarnych typu TOI -TOI,

8.5. ubezpieczenia imprez od odpowiedzialności cywilnej,

8.6. zapewnienia punktu medycznego,

9. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najbardziej ekonomiczną.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

10.1. Ofertę należy złożyć na piśmie w kopercie z dopiskiem: Obsługa imprezy rekreacyjnej „Dzień Dziecka", w terminie do 11 maja 2018 r. do godz.12.00 w sekretariacie Goleniowskiego Domu Kultury, 72 – 100 Goleniów, ul. Słowackiego1.

10.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 10.1. nie będzie rozpatrywana.

10.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

10.4 Zamawiający może wprowadzić zmiany do zaproszenia lub wycofać zaproszenie przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

11. Zamawiający informuje, że jest płatnikiem podatku VAT.

12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Mieczysław Bździuch, Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie, ul. Słowackiego 1, tel. 91 – 418 26 88, 506 116 501.

OŚWIADCZENIA DO UMOWY

WZÓR UMOWY

WZÓR OFERTY

Zapytanie ofertowe - wynajem urządzeń dmuchanych "Dzień Dziecka"

Goleniowski Dom Kultury organizuje w dniu 28 maja 2017 r. imprezę plenerową „Dzień Dziecka”. W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty wynajmu urządzeń dmuchanych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin, kul wodnych i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych

I. ZAMAWIAJĄCY

Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin, kul wodnych i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych wraz z transportem i osobami do ich obsługi na festyn „Dzień Dziecka” organizowany przez Goleniowski Dom Kultury, którego realizacja nastąpi 28 maja 2017 r. Osoba, bądź osoby, które wynajmą w/w urządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/użytkowników tych urządzeń. Przy jednym urządzeniu bezpieczeństwo powinna zabezpieczać co najmniej jedna osoba.

Czas wynajmu: od 11.00 do 19.00.

III. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Zamawiający przeznacza na wynajem urządzeń 6.5 tys. zł brutto (sześć tysięcy pięćset 0/00 złoty brutto)

Kryterium wyboru oferty będzie ilość i jakość oferowanego sprzętu.

Jedyną formą zapłaty za korzystanie podczas imprezy ze sprzętu będzie kwota jaką oferuje zamawiający. Nie dopuszcza się pobierania opłat od beneficjentów imprezy zarówno w trakcie jak

i bezpośrednio po niej. O godz. 19.15 zostanie wyłączony dopływ prądu.

IV. MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ FESTYNU

Goleniów, Park Miejski pomiędzy ulicami Szczecińską i Norwida.

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej

Kopia umowy ubezpieczenia firmy potwierdzona za zgodność z oryginałem

Dokumentację zdjęciową proponowanych urządzeń

Ilość wody niezbędnej do funkcjonowania poszczególnych urządzeń

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Dane osoby upoważnionej do kontaktu

VI. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Dostęp do źródła energii elektrycznej

Utrzymanie czystości i porządku na terenie imprezy

Zabezpieczenie dostawy niezbędnej ilości wody do funkcjonowania poszczególnych urządzeń

VII. MIEJSCE TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemnej, podpisana i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: (w tytule: „Oferta urządzenia dmuchane DD 2017) albo przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów.

Termin składania ofert: do 28 kwietnia 2017 r. do godz.12.00

Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: Mieczysław Bździuch, tel. 506 116 501

Zaproszenie do złożenia oferty - wynajem urządzeń dmuchanych w trakcie "Urodzin Goleniowa"

Goleniowski Dom Kultury organizuje w dniu 20 maja 2017 r. r. imprezę plenerową „ Urodziny Goleniowa”. W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty wynajmu urządzeń dmuchanych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych

I. ZAMAWIAJĄCY

Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wynajem co najmniej 5 (pięciu) sztuk dmuchanych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych, w tym bungee i kule wodne (pobór wody we własnym zakresie z przepływającej bezpośrednio przy miejscu rozłożenia Strudze Goleniowskiej) wraz z transportem i osobami do ich obsługi, na imprezę „Urodziny Goleniowa”, organizowaną przez Goleniowski Dom Kultury, której realizacja nastąpi 20 maja 2017 r. r. Osoba, bądź osoby, które wynajmą w/w urządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/użytkowników tych urządzeń.

Udostępnienie terenu : od godz. 10.00

Część artystyczna (występy na scenie) godz.15.00 – 23.00

III. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Zamawiający nie przeznacza na wynajem urządzeń środków finansowych.

Kryterium wyboru oferty będzie cena jaką zleceniobiorca uiści zamawiającemu za użyczenie terenu.

Jedyną formą zapłaty za korzystanie podczas imprezy ze sprzętu będą zebrane przez oferenta środki finansowe od osób korzystających z urządzeń.

IV. MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ FESTYNU

Goleniów, Planty – teren zielony przy ul. Konstytucji 3 - go maja

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarcze

Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej

Kopia umowy ubezpieczenia firmy potwierdzona za zgodność z oryginałem

Dokumentację zdjęciową proponowanych urządzeń

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Dane osoby upoważnionej do kontaktu

VI. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Dostęp do źródła energii elektrycznej

Utrzymanie czystości i porządku na terenie imprezy

VII. MIEJSCE TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemnej, podpisana i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w tytule maila: "odpowiedź na zapytanie ofertowe) albo przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów.

Termin składania ofert: do 21 kwietnia 2017 r. godz. 12.00

Informacje dodatkowe, w tym rekonesans w miejscu rozłożenia urządzeń: Mieczysław Bździuch – 506 116 501

Zaproszenie do złożenia oferty - „Obsługa imprezy rekreacyjnej „Dzień Dziecka ":

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury z siedzibą w Goleniowie przy ul. Słowackiego 1

Na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tj.Dz. U z 2010 Nr l 13. póz. 759 z późn. zm.)

ZAPRASZA

 1. Do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy rekreacyjnej Dzień Dziecka ":

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Obsługa imprezy rekreacyjna „Dzień Dziecka"

Zadanie: Wyłączność w zakresie wykonania usług gastronomicznych podczas imprezy rekreacyjnej bez wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, zabezpieczenia sceny i terenu imprezy".

Impreza rekreacyjna DZIEŃ DZIECKA

Miejsce realizacji : Goleniów, Park Miejski przy ul. Szczecińskiej i Norwida

Termin realizacji : 28.05.2017 r.

Opis stanowisk:

 • 2 punkty gastronomiczne :asortyment z grilla+ bigos, pierogi,zupy,soki, napoje w kartonach lub z dystrybutorów itp.,zapewnienie stołów i ławek, zadaszeń, parasoli - ilość dostosowana do infrastruktury imprezy

 • mała gastronomia” - po 2 punkty: kukurydza gotowana, popcorn, wata cukrowa, lody, gofry, prażone orzeszki, itp

 • stoiska z zabawkami nie mniej niż 2 punkty; fakultatywnie maksymalnie 2 stoiska z rękodziełem.

2. Zamawiający informuje, że na terenie imprezy znajdować się będzie kilka stoisk organizacji pozarządowych z ciastem, kawą, herbatą, stoiska kosmetyczne i odzieżowe oraz ”dmuchańce”.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – 100% cena.

4.Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

4.1. Formularz oferty według załączonego wzoru.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:W cenę należy wliczyć m.in.:

5.1. wartość usługi.

5.2. koszty transportu,

5.3. obowiązujące podatki (w tym VAT),

5.4. oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z ustalonymi warunkami.

6 .Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania.

7. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni:

7.1. ubezpieczenie przewożonego sprzętu i osób,

7.2. ubezpieczenie osób pracujących przy realizacji przedmiotu zamówienia,

7.3. ubezpieczenie OC od prowadzenia działalności gospodarczej,

7.4. noclegi dla ekipy technicznej oraz dla pracowników Wykonawcy,

7.5. ubezpieczenie i ochronę sprzętu od momentu dostarczenia sprzętu na plac imprezy do

momentu wywiezienia sprzętu),

7.6. ubezpieczenie i ochronę świadczonych usług cateringowych,

7.7 uzyskanie niezbędnych zezwoleń w zakresie świadczonych usług,

8. Zamawiający zobowiązuje się do:

8.1. nieodpłatnego udostępnienia terenu na realizację przez Wykonawcę zadania,

8.2. dostarczenia zasilania energetycznego na atrakcje dodatkowe/usługi cateringowe

(rozliczenie za pobór energii po stronie Zamawiającego, moc 60 k W),

8.3. zapewnienia możliwości podłączenia się do szafek z energią elektryczną 230/400 V pod

warunkiem posiadania przez Wykonawcę przedłużaczy, urządzeń oraz osprzętu elektrycznego zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami oraz ważnym atestem.

8.4. zapewnienia dostępu do kabin sanitarnych typu TOI -TOI,

8.5. ubezpieczenia imprez od odpowiedzialności cywilnej,

8.6. zapewnienia punktu medycznego,

9. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najbardziej ekonomiczną.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

10.1. Ofertę należy złożyć na piśmie w kopercie z dopiskiem: Obsługa imprezy masowejUrodziny Goleniowa", w terminie do 21 kwietnia 2017 r. do godz.12.00 w sekretariacie Goleniowskiego Domu Kultury, 72 – 100 Goleniów, ul. Słowackiego1.

10.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 10.1. nie będzie rozpatrywana.

10.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

10.4 Zamawiający może wprowadzić zmiany do zaproszenia lub wycofać zaproszenie przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

11. Zamawiający informuje, że jest płatnikiem podatku VAT.

12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Mieczysław Bździuch, Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie, ul. Słowackiego 1, tel. 91 – 418 26 88, 506 116 501.

W załączeniu:

1. załącznik_nr_1_-_wzór_oferty.odt

2. załącznik_nr_2_-_projekt_umowy.odt

Zaproszenie do złożenia oferty - Obsługa imprezy masowej "Urodziny Goleniowa"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury z siedzibą w Goleniowie przy ul. Słowackiego 1

Na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tj.Dz. U z 2010 Nr l 13. póz. 759 z późn. zm.)

ZAPRASZA

Do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy masowej „Urodziny Goleniowa ":

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Obsługa imprezy masowej „Urodziny Goleniowa"

Zadanie: Wyłączność w zakresie wykonania usług gastronomicznych podczas imprezy masowej bez wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, zabezpieczenia sceny i terenu imprezy".

Impreza masowa „Urodziny Goleniowa"

Miejsce realizacji : Goleniów, PLANTY oraz ul. Konstytucji 3 Maja(odcinek od. ul. Pocztowej do ul. Kościuszki)

Termin realizacji : 20.05.2017 r.

Opis stanowisk:

 • 3 punkty gastronomiczne :asortyment z grilla+ bigos, pierogi,zupy,soki, napoje w kartonach lub z dystrybutorów itp.,zapewnienie stołów i ławek, zadaszeń, parasoli - ilość dostosowana do infrastruktury imprezy

 • mała gastronomia” - po 3 punkty: kukurydza gotowana, popcorn, wata cukrowa, lody, gofry, prażone orzeszki, itp

 • stoiska z zabawkami nie mniej niż 3 punkty; fakultatywnie maksymalnie 3 stoiska z rękodziełem.

2. Zamawiający informuje, że na terenie imprezy znajdować się będzie kilka stoisk organizacji pozarządowych z ciastem, kawą, herbatą, stoiska kosmetyczne i odzieżowe oraz ”dmuchańce”.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – 100% cena.

4.Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

4.1. Formularz oferty według załączonego wzoru.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:W cenę należy wliczyć m.in.:

5.1. wartość usługi.

5.2. koszty transportu,

5.3. obowiązujące podatki (w tym VAT),

5.4. oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z ustalonymi warunkami.

6 .Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania.

7. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni:

7.1. ubezpieczenie przewożonego sprzętu i osób,

7.2. ubezpieczenie osób pracujących przy realizacji przedmiotu zamówienia,

7.3. ubezpieczenie OC od prowadzenia działalności gospodarczej,

7.4. noclegi dla ekipy technicznej oraz dla pracowników Wykonawcy,

7.5. ubezpieczenie i ochronę sprzętu od momentu dostarczenia sprzętu na plac imprezy do

momentu wywiezienia sprzętu),

7.6. ubezpieczenie i ochronę świadczonych usług cateringowych,

7.7 uzyskanie niezbędnych zezwoleń w zakresie świadczonych usług,

8. Zamawiający zobowiązuje się do:

8.1. nieodpłatnego udostępnienia terenu na realizację przez Wykonawcę zadania,

8.2. dostarczenia zasilania energetycznego na atrakcje dodatkowe/usługi cateringowe

(rozliczenie za pobór energii po stronie Zamawiającego, moc 60 k W),

8.3. zapewnienia możliwości podłączenia się do szafek z energią elektryczną 230/400 V pod

warunkiem posiadania przez Wykonawcę przedłużaczy, urządzeń oraz osprzętu elektrycznego zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami oraz ważnym atestem.

8.4. zapewnienia dostępu do kabin sanitarnych typu TOI -TOI,

8.5. ubezpieczenia imprez od odpowiedzialności cywilnej,

8.6. zapewnienia punktu medycznego,

9. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najbardziej ekonomiczną.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

10.1. Ofertę należy złożyć na piśmie w kopercie z dopiskiem: Obsługa imprezy masowejUrodziny Goleniowa", w terminie do 21 kwietnia 2017 r. do godz.12.00 w sekretariacie Goleniowskiego Domu Kultury, 72 – 100 Goleniów, ul. Słowackiego1.

10.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 10.1. nie będzie rozpatrywana.

10.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

10.4 Zamawiający może wprowadzić zmiany do zaproszenia lub wycofać zaproszenie przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

11. Zamawiający informuje, że jest płatnikiem podatku VAT.

12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Mieczysław Bździuch, Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie, ul. Słowackiego 1, tel. 91 – 418 26 88, 506 116 501.

W załączeniu:

1. załącznik_nr_1_-_wzór_oferty.odt

2. załącznik_nr_2_-_projekt_umowy.odt

Zaproszenie do złożenia oferty - obsługa imprezy masowej "Urodziny Goleniowa" 14.05.2016r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury z siedzibą w Goleniowie przy ul. Słowackiego 1
Na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj.Dz. U z 2010 Nr l 13. póz. 759 z późn. zm.)

ZAPRASZA
Do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy masowej „Urodziny Goleniowa ":
1. Opis przedmiotu zamówienia:
„Obsługa imprezy masowej „Urodziny Goleniowa"
Zadanie: Wyłączność w zakresie wykonania usług gastronomicznych podczas imprezy masowej bez wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, zabezpieczenia sceny i terenu imprezy".
Impreza masowa „Urodziny Goleniowa"
Miejsce realizacji : Goleniów, PLANTY oraz ul. Konstytucji 3 Maja(odcinek od. ul. Pocztowej do ul. Kościuszki)
Termin realizacji : 14.05.2016 r.
Opis stanowisk:
3 punkty gastronomiczne :asortyment z grilla+ bigos, pierogi,zupy,soki, napoje w kartonach lub z dystrybutorów itp.,zapewnienie stołów i ławek, zadaszeń, parasoli - ilość dostosowana do infrastruktury imprezy
„mała gastronomia” - po 2 punkty: kukurydza gotowana, popcorn, wata cukrowa, lody, gofry, prażone orzeszki, itp
stoiska z zabawkami nie mniej niż 2 punkty

2. Zamawiający informuje, że na terenie imprezy znajdować się będzie kilka stoisk organizacji pozarządowych z ciastem, kawą, herbatą, stoiska kosmetyczne i odzieżowe oraz ”dmuchańce”.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – 100% cena.
4.Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
4.1. Formularz oferty według załączonego wzoru.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:W cenę należy wliczyć m.in.:
5.1. wartość usługi.
5.2. koszty transportu,
5.3. obowiązujące podatki (w tym VAT),
5.4. oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z ustalonymi warunkami.
6 .Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania.
7. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni:
7.1. ubezpieczenie przewożonego sprzętu i osób,
7.2. ubezpieczenie osób pracujących przy realizacji przedmiotu zamówienia,
7.3. ubezpieczenie OC od prowadzenia działalności gospodarczej,
7.4. noclegi dla ekipy technicznej oraz dla pracowników Wykonawcy,
7.5. ubezpieczenie i ochronę sprzętu od momentu dostarczenia sprzętu na plac imprezy do
momentu wywiezienia sprzętu),
7.6. ubezpieczenie i ochronę świadczonych usług cateringowych,
7.7 uzyskanie niezbędnych zezwoleń w zakresie świadczonych usług,
8. Zamawiający zobowiązuje się do:
8.1. nieodpłatnego udostępnienia terenu na realizację przez Wykonawcę zadania,
8.2. dostarczenia zasilania energetycznego na atrakcje dodatkowe/usługi cateringowe
(rozliczenie za pobór energii po stronie Zamawiającego, moc 60 k W),
8.3. zapewnienia możliwości podłączenia się do szafek z energią elektryczną 230/400 V pod
warunkiem posiadania przez Wykonawcę przedłużaczy, urządzeń oraz osprzętu elektrycznego zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami oraz ważnym atestem.
8.4. zapewnienia dostępu do kabin sanitarnych typu TOI -TOI,
8.5. ubezpieczenia imprez od odpowiedzialności cywilnej,
8.6. zapewnienia punktu medycznego,
9. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najbardziej ekonomiczną.
10. Miejsce i termin złożenia oferty:
10.1. Ofertę należy złożyć na piśmie w kopercie z dopiskiem: Obsługa imprezy masowej „Urodziny Goleniowa", w terminie do 15 kwietnia 2016 r. do godz.12.00 w sekretariacie Goleniowskiego Domu Kultury, 72 – 100 Goleniów, ul. Słowackiego1.
10.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 10.1. nie będzie rozpatrywana.
10.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
10.4 Zamawiający może wprowadzić zmiany do zaproszenia lub wycofać zaproszenie przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.
11. Zamawiający informuje, że jest płatnikiem podatku VAT.
12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Mieczysław Bździuch, Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie, ul. Słowackiego 1, tel. 91 – 418 26 88, 506 116 501.

odtUrodziny Goleniowa - zaproiszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe - "Dzień Dziecka" - 29.05.2016r.

Goleniowski Dom Kultury organizuje w dniu 29 maja 2016 r. imprezę plenerową „Dzień Dziecka”. W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty wynajmu urządzeń dmuchanych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin, kul wodnych i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych

I. ZAMAWIAJĄCY
Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin, kul wodnych i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych wraz z transportem i osobami do ich obsługi na festyn „Dzień Dziecka”, organizowany przez Goleniowski Dom Kultury, którego realizacja nastąpi 29 maja 2016 r. Osoba, bądź osoby, które wynajmą w/w urządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/użytkowników tych urządzeń.
Czas wynajmu: od 11.00 do 19.00.

III. KRYTERIUM WYBORU OFERT
Zamawiający przeznacza na wynajem urządzeń 8 tys. zł brutto (osiem tysięcy 0/00 złoty brutto)
Kryterium wyboru oferty będzie ilość i jakość oferowanego sprzętu.
Jedyną formą zapłaty za korzystanie podczas imprezy ze sprzętu będzie kwota jaką oferuje zamawiający. Nie dopuszcza się pobierania opłat od beneficjentów imprezy zarówno w trakcie jak
i bezpośrednio po niej. O godz. 19.15 zostanie wyłączony dopływ prądu.

IV. MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ FESTYNU
Goleniów, Park Miejski pomiędzy ulicami Szczecińską i Norwida.

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej
Kopia umowy ubezpieczenia firmy potwierdzona za zgodność z oryginałem
Dokumentację zdjęciową proponowanych urządzeń
Ilość wody niezbędnej do funkcjonowania poszczególnych urządzeń
Zapotrzebowanie na energię elektryczną
Dane osoby upoważnionej do kontaktu

VI. ORGANIZATOR ZAPEWNIA
Dostęp do źródła energii elektrycznej
Utrzymanie czystości i porządku na terenie imprezy
Zabezpieczenie dostawy niezbędnej ilości wody do funkcjonowania poszczególnych urządzeń

VII. MIEJSCE TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemnej, podpisana i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów.
Termin składania ofert: do 29 kwietnia 2016 r.
Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: Mieczysław Bździuch, tel. 506 116 501

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiąca część działki nr 39 o pow. 1700 m2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniów przy ul. J. Słowackiego 1

Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, której posiadaczem jest Goleniowski Dom Kultury.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca część działki nr 39 o pow. 1700 m2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniów przy ul. Juliusza Słowackiego 1 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Wywoławczy miesięczny czynsz wynosi: 1 220,00 zł
Minimalne postąpienie wynosi: 120,00 zł
Wadium wynosi: 360,00 zł

Przetarg odbędzie się 27.03.2015r. o godz. 13: 00 w Goleniowskim Domu Kultury w Goleniowie ul. Słowackiego 1 – sala nr 27

Newsletter

BMK

km2024-2

Dołącz do nas na FacebookuZobacz nas na YouTube

 

Najbliższe wydarzenia

  Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej

  Plac Bramy Wolińskiej 1

  72 - 100 Goleniów

  tel: 091 418 95 90

  e-mail: cit@turystyka.goleniow.pl

   

  Godziny otwarcia:

  od 1 X do 30 IV - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00

  od 1 V do 30 IX - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00,              w soboty w godzinach 10:00 - 14:00

  Polecamy

   zpitzg-ina

  Goleniowski Dom Kultury

  ul. Słowackiego 1

  72-100 Goleniów

  tel. +48 91 418 26 88

  e-mail: gdk@goleniow.pl

  pl. Bramy Wolińskiej 1

  72-100 Goleniów

  tel. +48 91 418 95 90

   

  Deklaracja dostępności