fbpx
Ułatwienia
dostępności

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiąca część działki nr 39 o pow. 1700 m2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniów przy ul. J. Słowackiego 1

Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, której posiadaczem jest Goleniowski Dom Kultury.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca część działki nr 39 o pow. 1700 m2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniów przy ul. Juliusza Słowackiego 1 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Wywoławczy miesięczny czynsz wynosi: 1 220,00 zł
Minimalne postąpienie wynosi: 120,00 zł
Wadium wynosi: 360,00 zł

Przetarg odbędzie się 27.03.2015r. o godz. 13: 00 w Goleniowskim Domu Kultury w Goleniowie ul. Słowackiego 1 – sala nr 27

Wadium należy wnosić w gotówce z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Goleniowskiego Domu Kultury w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2015r.. Wadium należy wpłacić w kasie Goleniowskiego Domu Kultury w Goleniowie lub na konto Goleniowskiego Domu Kultury w Goleniowie: Bank PEKAO S.A. I O/Goleniów nr: 66 1240 3839 1111 0000 4413 4983.
Do przetargu dopuszczeni będą tylko oferenci, którzy wpłacili wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu dokument tożsamości.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Wadium uczestnikowi, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego a innym uczestnikom zostanie zwrócone w całości.

Wadium przepada na rzecz Goleniowskiego Domu Kultury, jeżeli uczestnik, który wygrał uchyli się od złożenia podpisu pod umową dzierżawy.

Umowa dzierżawy na użytkowanie gruntu przeznaczonego na działalność gospodarczą zostanie zawarta na okres 1 roku z możliwością przedłużenie na dalsze lata. Czynsz płatny z góry do 10-tego każdego miesiąca.
Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Czynsz za wydzierżawiony grunt będzie podwyższany z dniem 1-go kwietnia każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Goleniowskim Domu Kultury pokój nr 10, tel. 91 418 26 88.
Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu – do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury
Aleksandra Holz

Newsletter

colorart2020 modul

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności