fbpx
Ułatwienia
dostępności

Urodziny Goleniowa 2019 - zapytanie ofertowe: urządzenia dmuchane

Goleniowski Dom Kultury organizuje w dniu 25 maja 2019 r. r. imprezę plenerową „ Urodziny Goleniowa”, w związku z tym prosimy o przedstawienie oferty wynajmu urządzeń dmuchanych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych

I. ZAMAWIAJĄCY

Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wynajem co najmniej 5 (pięciu) sztuk dmuchanych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych, w tym bungee i kule wodne (pobór wody we własnym zakresie z przepływającej bezpośrednio przy miejscu rozłożenia Strudze Goleniowskiej) wraz z transportem i osobami do ich obsługi, na imprezę „Urodziny Goleniowa”, organizowaną przez Goleniowski Dom Kultury, której realizacja nastąpi 25 maja 2019 r. Osoba, bądź osoby, które wynajmą w/w urządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/użytkowników tych urządzeń.

Udostępnienie terenu : od godz. 10.00

Montaż urządzeń możliwy od dnia 24 maja 2019 r.

Część artystyczna (występy na scenie) godz.17.00 – 23.00

III. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Zamawiający nie przeznacza na wynajem urządzeń środków finansowych.

Kryterium wyboru oferty będzie cena jaką zleceniobiorca uiści zamawiającemu za użyczenie terenu.

Jedyną formą zapłaty za korzystanie podczas imprezy ze sprzętu będą zebrane przez oferenta środki finansowe od osób korzystających z urządzeń.

IV. MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ FESTYNU

Goleniów, Planty – teren zielony przy ul. Konstytucji 3 - go maja

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarcze

Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej

Kopia umowy ubezpieczenia firmy potwierdzona za zgodność z oryginałem

Dokumentację zdjęciową proponowanych urządzeń

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Dane osoby upoważnionej do kontaktu

VI. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Dostęp do źródła energii elektrycznej

Utrzymanie czystości i porządku na terenie imprezy

VII. MIEJSCE TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemnej, podpisana i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: (w tytule e-maila: odpowiedź na zapytanie ofertowe)albo przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów.

Termin składania ofert: do 30 kwietnia r. godz. 12.00

Informacje dodatkowe, w tym rekonesans w miejscu rozłożenia urządzeń: Mieczysław Bździuch – 506 116 501

Newsletter

colorart2020 modul

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności