fbpx

Aktualności

Jarmark Świętojański - zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury z siedzibą w Goleniowie przy ul. Słowackiego 1

Na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tj.Dz. U z 2010 Nr l 13. póz. 759 z późn. zm.)

ZAPRASZA

Do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy plenerowej „Jarmark Świętojański i Senioralia ":

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Obsługa imprezy plenerowej „Jarmark Świętojański i Senioralia"

Zadanie: Wyłączność w zakresie wykonania usług gastronomicznych oraz sprzedaży piwa zawierającego nie więcej niż3,5% zawartości alkoholu w kubkach plastikowych - podczas imprezy plenerowej, bez wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, zabezpieczenia sceny i terenu imprezy".

Impreza plenerowa Jarmark Świętojański i Senioralia"

Miejsce realizacji : Goleniów, Park Miejski przy ul. Szczecińskiej i Norwida)

Termin realizacji : 24.06.2017 r.

Opis stanowisk:

  • 2 punkty gastronomiczne :asortyment z grilla+ bigos, pierogi,zupy,soki, napoje w kartonach lub z dystrybutorów itp.,zapewnienie stołów i ławek, zadaszeń, parasoli - ilość dostosowana do infrastruktury imprezy

  • 2 punkty sprzedaży piwa, zawierającego nie więcej niż 3,5% zawartości alkoholu w kubkach plastikowych oraz zapewnienie ogródka piwnego odpowiednio zabezpieczonego z miejscami siedzącymi dla 200 osób (stoły/ławki biesiadne)

  • mała gastronomia” - po 3 punkty: kukurydza gotowana, popcorn, wata cukrowa, lody, gofry, prażone orzeszki, itp

  • stoiska z zabawkami nie mniej niż 3 punkty; fakultatywnie maksymalnie 3 stoiska z rękodziełem.

2. Zamawiający informuje, że na terenie imprezy znajdować się będzie kilka stoisk organizacji pozarządowych z ciastem, kawą, herbatą, stoiska kosmetyczne i odzieżowe oraz ”dmuchańce”.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – 100% cena.

4.Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

4.1. Formularz oferty według załączonego wzoru.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:W cenę należy wliczyć m.in.:

5.1. wartość usługi.

5.2. koszty transportu,

5.3. obowiązujące podatki (w tym VAT),

5.4. oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z ustalonymi warunkami.

6 .Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania.

7. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni:

7.1. ubezpieczenie przewożonego sprzętu i osób,

7.2. ubezpieczenie osób pracujących przy realizacji przedmiotu zamówienia,

7.3. ubezpieczenie OC od prowadzenia działalności gospodarczej,

7.4. noclegi dla ekipy technicznej oraz dla pracowników Wykonawcy,

7.5. ubezpieczenie i ochronę sprzętu od momentu dostarczenia sprzętu na plac imprezy do

momentu wywiezienia sprzętu),

7.6. ubezpieczenie i ochronę świadczonych usług cateringowych,

7.7 uzyskanie niezbędnych zezwoleń w zakresie świadczonych usług,

8. Zamawiający zobowiązuje się do:

8.1. nieodpłatnego udostępnienia terenu na realizację przez Wykonawcę zadania,

8.2. dostarczenia zasilania energetycznego na atrakcje dodatkowe/usługi cateringowe

(rozliczenie za pobór energii po stronie Zamawiającego, moc 60 k W),

8.3. zapewnienia możliwości podłączenia się do szafek z energią elektryczną 230/400 V pod

warunkiem posiadania przez Wykonawcę przedłużaczy, urządzeń oraz osprzętu elektrycznego zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami oraz ważnym atestem.

8.4. zapewnienia dostępu do kabin sanitarnych typu TOI -TOI,

8.5. ubezpieczenia imprez od odpowiedzialności cywilnej,

8.6. zapewnienia punktu medycznego,

9. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najbardziej ekonomiczną.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

10.1. Ofertę należy złożyć na piśmie w kopercie z dopiskiem: Obsługa imprezy plenerowejJarmark Świętojański i Senioralia", w terminie do 9 czerwca 2017 r. do godz.12.00 w sekretariacie Goleniowskiego Domu Kultury, 72 – 100 Goleniów, ul. Słowackiego1.

10.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 10.1. nie będzie rozpatrywana.

10.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

10.4 Zamawiający może wprowadzić zmiany do zaproszenia lub wycofać zaproszenie przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

11. Zamawiający informuje, że jest płatnikiem podatku VAT.

12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Mieczysław Bździuch, Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie, ul. Słowackiego 1, tel. 91 – 418 26 88, 506 116 501.

W załączeniu:

projekt_umowy_-_jarmark.odt

oferta-jarmark.odt

Zapytanie ofertowe - dmuchańce Jarmark Świętojański 2017

Goleniowski Dom Kultury organizuje i współorganizuje w dniu 24 czerwca 2017 r. imprezę plenerową „Jarmark Świętojański” i „Goleniowskie Senioralia 2017”. W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty wynajmu urządzeń dmuchanych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych

I. ZAMAWIAJĄCY

Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych wraz z transportem i osobami do ich obsługi na festyn „Jarmark Świętojański” i „Goleniowskie Senioralia 2017”, organizowany i współorganizowany przez Goleniowski Dom Kultury, którego realizacja nastąpi 24 czerwca 2017 r. Osoba, bądź osoby, które wynajmą w/w urządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/użytkowników tych urządzeń.

Czas wynajmu: od 12.00 do 23.00.

Część artystyczna (występy na scenie) godz.13.00 – 23.00

III. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Zamawiający nie przeznacza na wynajem urządzeń środków finansowych.

Kryterium wyboru oferty będzie ilość i jakość oferowanego sprzętu oraz cena zaproponowana dla zamawiającego za wyłączność wystawienia przedmiotowych urządzeń.

Jedyną formą zapłaty za korzystanie podczas imprezy ze sprzętu będą zebrane przez oferenta środki finansowe od osób korzystających z urządzeń.

IV. MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ FESTYNU

Goleniów, Park Miejski pomiędzy ulicami Szczecińską i Norwida.

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarcze

Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej

Kopia umowy ubezpieczenia firmy potwierdzona za zgodność z oryginałem

Dokumentację zdjęciową proponowanych urządzeń

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Dane osoby upoważnionej do kontaktu

VI. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Dostęp do źródła energii elektrycznej

Utrzymanie czystości i porządku na terenie imprezy

VII. MIEJSCE TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemnej, podpisana i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: (w temacie e-maila: „odpowiedź na zapytanie ofertowe”) albo przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów.

Termin składania ofert: do 14 czerwca 2017 r.

Informacje dodatkowe: Mieczysław Bździuch – 506 116 501

Zajęcia taneczne odwołane

Szanowni Państwo,

z powodu choroby instruktora zajęcia z p. Urszulą Klimczak są w dniu dzisiejszym (wtorek, 18.04) odwołane.

Za tydzień mija czas zgłoszeń na 'Color Art'

Szanowni Państwo,

gorąco zachęcamy do przesyłania prac na XXVII Festiwal Sztuki Pięknej Color Art, gdyż termin upływa już w przyszły piątek - 22 kwietnia, a naprawdę warto wziąć w nim udział. Szczegóły w Pobieralni na naszej stronie.

Zajęcia "Brzdąca" zawieszone

Informujemy, że próby Zespołu Dziecięcego "Brzdąc" są zawieszone do odwołania. Jednocześnie informujemy, że wiadomość o wznowieniu zajęć otrzymają Państwo telefonicznie.

12.04.2016 r.

Informujemy, iż dnia 12 kwietnia 2017 r. (środa)  w godz. 10:00 - 13:00 Goleniowski Dom Kultury oraz Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Podkategorie

Podkategorie

Newsletter

logo EKDUSBMK

Najbliższe wydarzenia

mamo-tato

ciesz-sie-ziemio-cd

alepak-plyta

Polecamy

artysci24

 zpitzg-ina

kulturaonline

btn gm foto banner

pracownia-ceramiczna

btn program aktywnych spolecznosci banner

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90