fbpx

Bieżąca informacja na temat odwołanych koncertów - post będzie przypięty na górze aktualności i będziemy go aktualizować.
Nie odbędą się:
⚡️ 7 listopada 2020 r. - recital Aloszy Awdiejewa
⚡️ 11 listopada 2020 r. spektakl operetkowy "Nasza to krew"
⚡️ 14 listopada 2020 r. - koncert piosenek Marka Grechuty
⚡️ 31 grudnia 2020 r. - Koncert Sylwestrowy
Bilety można zwracać w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Goleniowie - podstawą zwrotu jest paragon lub faktura.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - akustyk

gdkDyrektor Goleniowskiego Domu Kultury ogłasza nabór na stanowisko pracy: akustyk
Szczegóły w rozwinięciu.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury

ogłasza nabór na stanowisko pracy: akustyk

1. Nazwa jednostki: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

2. Stanowisko pracy: akustyk

3. Wymagania konieczne: kandydatem na wymienione stanowisko akustyka może być osoba, która:

a/ posiada wykształcenie średnie lub wyższe,

b/ posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c/ nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d/ doświadczenie muzyczne.

4. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

a/ preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe,

b/ odbyty staż zawodowy,

c/ znajomość funkcjonowania urządzeń akustycznych, audiowizualnych i świateł

scenicznych oraz nagrań audio dla potrzeb GDK

d/ umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, programy graficzne

i muzyczne),

e/ dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych, weekendy),

umiejętność pracy w zespole.

5. Zadania wykonywane na stanowisku:

a/ obsługa techniczna imprez (m.in. nagłośnienie, oświetlenie),

b/ sporządzanie nagrań audio,.

6. Wymagane dokumenty:

a/ list motywacyjny oraz CV zawierające informacje o posiadanym wykształceniu i opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

b/ kwestionariusz osobowy,

c/ podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

d/ podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e/ kopia dowodu osobistego,

f/ kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i inne

dodatkowe kwalifikacje.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres GDK w Goleniowie, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: akustyk”

do dnia30.11.2011 r. do godz. 13 00 (decyduje data faktycznego wpływu). Oferty, które wpłyną do GDK po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do kolejnego etapu naboru. Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 19.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926 ze zm.)

8. Inne informacje

Po upływie terminu składania dokumentów do GDK w Goleniowie zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stronie (www.gdk.goleniow.pl) Zostaną z nimi przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne oraz sprawdzian praktyczny (opcjonalnie) w dniu 08.12.2011r. o godzinie 18,00.

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora GDK.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Goleniowskiego Domu Kultury (www.gdk.goleniow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Goleniowskiego Domu Kultury w Goleniowie.

Stosunek pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru będzie dwukrotnie zawarty na czas określony, a jeśli nie będzie zastrzeżeń co do wykonywania zadań na w/w stanowisku - zostanie z nią nawiązana umowa o pracę na czas nieokreślony.

 

Goleniów, 26.10.2011r.

Newsletter

colorart2020 modul

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90