fbpx

Aktualności

Protokół z otwarcia ofert - gastronomia: Dzień Dziecka i Urodziny Goleniowa

Szanowni Państwo,

załączamy poniżej protokoły z otwarcia ofert, jednocześnie informujemy, że w ofercie dotyczącej Dnia Dziecka zmieniła się firma, która wygrała zapytanie - zainteresowanych Państwa prosimy o kontakt w sprawie stoiska z firmą Gastomax s.c., Łupowo, ul. Słowackiego 58, 66-450 Bogdaniec, tel. 601 557 215

 

odtPROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - GASTRONOMIA - DZIEŃ DZIECKA

odtPROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - GASTRONOMIA - URODZINY GOLENIOWA

 

W sprawie wystawienia swojego stoiska na tych imprezach, prosimy o kontakt z firmami, które wygrały zapytania - ich dane umieściliśmy w protokołach.

 

Konkurs fotograficzny "Goleniów - moje miasto, moja gmina".

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Goleniów - moje miasto, moja gmina."

Zachęcamy do robienia zdjęć w naszym mieście i gminie - w konkursie mają Państwo do wyboru 3 kategorie: architektura, krajobraz, ludzie.

Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody - ich wręczenie nastąpi podczas imprezy plenerowej "Urodziny Goleniowa" w dn. 25 maja br.

odtREGULAMIN KONKURSU "GOLENIÓW - MOJE MIASTO, MOJA GMINA"

odtKONKURS FOTOGRAFICZNY - KARTA ZGŁOSZENIA (UCZESTNIK NIEPEŁNOLETNI)

odtKONKURS FOTOGRAFICZNY - KARTA ZGŁOSZENIA (DOROSŁY)

konkurs fotograficzny plakat

 

 

 

Gminny Konkurs "Pies nie kończy się na smyczy" - protokół z posiedzenia Jury

Szanowni Państwo,

poniżej załączamy protokół z posiedzenia komisji Jury konkursu.

Gratulujemy zwycięzcom - uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dn. 25 maja 2019 r. na plantach podczas "Urodzin Goleniowa". (Z Laureatami skontaktujemy się telefonicznie).

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie. :)

odtPROTOKÓŁ Z OCENY PRAC - "PIES NIE KOŃCZY SIĘ NA SMYCZY"

Urodziny Goleniowa 2019 - zapytanie ofertowe: urządzenia dmuchane

Goleniowski Dom Kultury organizuje w dniu 25 maja 2019 r. r. imprezę plenerową „ Urodziny Goleniowa”, w związku z tym prosimy o przedstawienie oferty wynajmu urządzeń dmuchanych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych

I. ZAMAWIAJĄCY

Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wynajem co najmniej 5 (pięciu) sztuk dmuchanych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych, w tym bungee i kule wodne (pobór wody we własnym zakresie z przepływającej bezpośrednio przy miejscu rozłożenia Strudze Goleniowskiej) wraz z transportem i osobami do ich obsługi, na imprezę „Urodziny Goleniowa”, organizowaną przez Goleniowski Dom Kultury, której realizacja nastąpi 25 maja 2019 r. Osoba, bądź osoby, które wynajmą w/w urządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/użytkowników tych urządzeń.

Udostępnienie terenu : od godz. 10.00

Montaż urządzeń możliwy od dnia 24 maja 2019 r.

Część artystyczna (występy na scenie) godz.17.00 – 23.00

III. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Zamawiający nie przeznacza na wynajem urządzeń środków finansowych.

Kryterium wyboru oferty będzie cena jaką zleceniobiorca uiści zamawiającemu za użyczenie terenu.

Jedyną formą zapłaty za korzystanie podczas imprezy ze sprzętu będą zebrane przez oferenta środki finansowe od osób korzystających z urządzeń.

IV. MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ FESTYNU

Goleniów, Planty – teren zielony przy ul. Konstytucji 3 - go maja

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarcze

Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej

Kopia umowy ubezpieczenia firmy potwierdzona za zgodność z oryginałem

Dokumentację zdjęciową proponowanych urządzeń

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Dane osoby upoważnionej do kontaktu

VI. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Dostęp do źródła energii elektrycznej

Utrzymanie czystości i porządku na terenie imprezy

VII. MIEJSCE TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemnej, podpisana i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: (w tytule e-maila: odpowiedź na zapytanie ofertowe)albo przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów.

Termin składania ofert: do 30 kwietnia r. godz. 12.00

Informacje dodatkowe, w tym rekonesans w miejscu rozłożenia urządzeń: Mieczysław Bździuch – 506 116 501

Obsługa imprezy masowej "Urodziny Goleniowa 2019" - zaproszenie do złożenia oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury z siedzibą w Goleniowie przy ul. Słowackiego 1

Na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tj.Dz. U z 2010 Nr l 13. póz. 759 z późn. zm.)

ZAPRASZA

Do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy masowej „Urodziny Goleniowa ":

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Obsługa imprezy masowej „Urodziny Goleniowa"

Zadanie: Wyłączność w zakresie wykonania usług gastronomicznych podczas imprezy masowej bez wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, zabezpieczenia sceny i terenu imprezy".

Impreza masowa „Urodziny Goleniowa"

Miejsce realizacji : Goleniów, PLANTY oraz ul. Konstytucji 3 Maja(odcinek od. ul. Pocztowej do ul. Kościuszki)

Termin realizacji : 25.05.2019 r.

Opis stanowisk:

  • 4 punkty gastronomiczne: asortyment z grilla+ bigos, pierogi,zupy,soki, napoje w kartonach lub z dystrybutorów itp.,zapewnienie stołów i ławek, zadaszeń, parasoli - ilość dostosowana do infrastruktury imprezy

  • mała gastronomia” - co najmniej po 3 punkty: kukurydza gotowana, popcorn, wata cukrowa, lody, gofry, prażone orzeszki, itp

  • stoiska z zabawkami nie mniej niż 3 punkty; fakultatywnie maksymalnie 3 stoiska z rękodziełem.

2. Zamawiający informuje, że na terenie imprezy znajdować się będzie kilka stoisk organizacji pozarządowych z ciastem, kawą, herbatą, stoiska kosmetyczne i odzieżowe, ”dmuchańce” oraz stoiska firm sponsorujących GDK z asortymentem innym od będącego przedmiotem zaproszenia.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – 100% cena.

4.Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

4.1. Formularz oferty według załączonego wzoru.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:W cenę należy wliczyć m.in.:

5.1. wartość usługi.

5.2. koszty transportu,

5.3. obowiązujące podatki (w tym VAT),

5.4. oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z ustalonymi warunkami.

6 .Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania.

7. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni:

7.1. ubezpieczenie przewożonego sprzętu i osób,

7.2. ubezpieczenie osób pracujących przy realizacji przedmiotu zamówienia,

7.3. ubezpieczenie OC od prowadzenia działalności gospodarczej,

7.4. noclegi dla ekipy technicznej oraz dla pracowników Wykonawcy,

7.5. ubezpieczenie i ochronę sprzętu od momentu dostarczenia sprzętu na plac imprezy do

momentu wywiezienia sprzętu),

7.6. ubezpieczenie i ochronę świadczonych usług cateringowych,

7.7 uzyskanie niezbędnych zezwoleń w zakresie świadczonych usług,

8. Zamawiający zobowiązuje się do:

8.1. nieodpłatnego udostępnienia terenu na realizację przez Wykonawcę zadania,

8.2. dostarczenia zasilania energetycznego na atrakcje dodatkowe/usługi cateringowe

(rozliczenie za pobór energii po stronie Zamawiającego, moc 60 k W),

8.3. zapewnienia możliwości podłączenia się do szafek z energią elektryczną 230/400 V pod

warunkiem posiadania przez Wykonawcę przedłużaczy, urządzeń oraz osprzętu elektrycznego zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami oraz ważnym atestem.

8.4. zapewnienia dostępu do kabin sanitarnych typu TOI -TOI,

8.5. ubezpieczenia imprez od odpowiedzialności cywilnej,

8.6. zapewnienia punktu medycznego,

9. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najbardziej ekonomiczną.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

10.1. Ofertę należy złożyć na piśmie w kopercie z dopiskiem: Obsługa imprezy masowejUrodziny Goleniowa", w terminie do 30 kwietnia 2019 r. do godz.12.00 w sekretariacie Goleniowskiego Domu Kultury, 72 – 100 Goleniów, ul. Słowackiego1.

10.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 10.1. nie będzie rozpatrywana.

10.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

10.4 Zamawiający może wprowadzić zmiany do zaproszenia lub wycofać zaproszenie przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

11. Zamawiający informuje, że jest płatnikiem podatku VAT.

12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Mieczysław Bździuch, Goleniowski Dom Kultury, Goleniów, ul. Słowackiego 1, tel. 91 – 418 26 88, 506 116 501.

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 WZÓR OFERTY

2. Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY

3. Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIA

5.04.2019 r. - warsztaty tworzenia pisanek

Święta tuż-tuż, więc zapraszamy na warsztaty tworzenia pisanek!

Z okazji 16. Spotkań z Kulturą Ukraińską, gościmy artystów z Ukrainy i jeden z nich poprowadzi warsztaty. 

Będzie to niepowtarzalna szansa na stworzenie swojej wyjątkowej pisanki!

Zajęcia odbędą się w najbliższy piątek w godz. 15:00 - 17:00 w świetlicy socjoterapeutycznej przy GDK (boczne wejście od str. furtki na ogród).

Prosimy o przyniesienie własnych wydmuszek lub ugotowanych jajek do dekorowania.

Koszt zajęć: 10 zł.

Zapisy: zgłoszenia prosimy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w temacie wpisując "warsztaty tworzenia pisanek", w treści prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego. 

Ilość miejsc ograniczona!

pisanki 1

Zapraszamy na koncert Mikromusic

Zapraszamy w najbliższą sobotę, 30 marca o godz. 19:00 - bilety są jeszcze dostępne! Ich muzyka wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Sam zespół określa ją po prostu jako Mikromusic. W ich twórczości słychać inspiracje słowiańskim folkiem, jazzem, rockiem i elektroniką. Niektórzy dziennikarze określają ich muzykę jako avant pop lub art pop. Mikromusic ma na koncie sześć płyt studyjnych, ale prawdziwą moc pokazują na koncertach. W ciągu całej swojej działalności wydali trzy bardzo ciepło przyjęte albumy koncertowe. Grali na najważniejszych polskich festiwalach, między innymi na Open'er Festival, Ladies Jazz Festival, Top Trendy, Festiwal Piosenki w Opolu. Koncertowali również za granicą, między innymi w Japonii (Blue Note Tokyo), Niemczech, Estonii, Czechach, Białorusi, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech czy Rumunii. Zespół został dwukrotnie nominowany do najważniejszej polskiej nagrody muzycznej czyli Fryderyków w kategorii Alternatywna Płyta Roku. Ważnym aspektem działalności Mikromusic jest wizualna strona ich twórczości . Teledyski zespołu były wielokrotnie nominowane i nagradzane na takich festiwalach jak : Yach Film Festival, Camerimage, Berlin Music Video Awards. Liderką zespołu jest Natalia Grosiak - wokalistka, tekściarka i kompozytorka, współpracująca z takimi tuzami polskiej sceny muzycznej jak Smolik, Leszek Możdżer, Skubas, Kev Fox, Renata Przemyk, L.U.C, Mioush. Zespół stworzył muzykę do filmów „Chemia” (reż. Bartek Prokopowicz) oraz „Konfident” (reż. Juraj Nvota) oraz do spektaklu muzycznego „Trzy wesołe krasnoludki” dla Teatru Muzycznego Capitol (reż. Konrad Imiela). Oglądalność teledysków Mikromusic na Youtube sięga kilkudziesięciu milionów. Ostatnia płyty „Tak mi się nie chce” oraz wyprzedane sale koncertowe plasują zespół w gronie najbardziej popularnych zespołów w Polsce roku 2018.

Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe

Goleniowski Dom Kultury zaprasza laureatów przeglądu miejsko- gminnego Małego Konkursu Recytatorskiego na eliminacje poziomu powiatowego w najbliższy czwartek 21 marca o godzinie 10.00. Na koncerty przesłuchań zapraszamy do sali koncertowej GDK przy ulicy J.Słowackiego 1

Podkategorie

Podkategorie

Newsletter

logo EKDUSBMK

Najbliższe wydarzenia

mamo-tato

ciesz-sie-ziemio-cd

alepak-plyta

Polecamy

artysci24

 zpitzg-ina

kulturaonline

btn gm foto banner

pracownia-ceramiczna

btn program aktywnych spolecznosci banner

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90